Στα πλαίσια της γνωστικής και ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού, αλλά και στην προώθηση της ατομικής του εξέλιξης, χρησιμοποιείται το παιδαγωγικό υλικό της Μαρίας Μοντεσσόρι. Το Μοντεσσοριανό παιδαγωγικό υλικό ενισχύει τη βιωματική μάθηση, ενώ προσαρμόζεται στις ανάγκες των παιδιών επιτυγχάνοντας την ανάπττυξη των φυσικών δυνάμεών τους. Με το υλικό αυτό τα παιδιά εμπλέκονται σε δραστηριότητες της πρακτικής ζωής, ενώ ταυτόχρονα καλλιεργείται η αγωγή των αισθήσεών τους, η γλωσσική τους εκπαίδευση, η διδασκαλία της ανάγνωσης, της γραφής και των μαθηματικών.