Αναδυόμενος γραμματισμός – γραμματισμός στην προσχολική ηλικία. Στην δημιουργική προσπάθεια ανάδειξης και καλλιέργειας των εκατό γλωσσών του παιδιού, αναπόσπαστο κομμάτι αποτελεί ο ολοκληρωμένος προφορικός και γραπτός λόγος και η δόμηση αυτού. Τα παιδιά εντασσόμενα σε αυθεντικές περιστάσεις συνεργασίας και επικοινωνίας χρησιμοποιούν και ανακαλύπτουν την γλώσσα. Επιδιώκεται να έρχονται σε επαφή με αυθεντικά πολυτροπικά κείμενα, της καθημερινής ζωής αλλά και της λογοτεχνίας. Τίποτα δεν προσφέρεται αποσπασματικά, σκοπός είναι έχοντας το σύνολο να κατακτούν και το επιμέρους. Η διαδικασία γραμματισμού δεν περιορίζεται στη μάθηση και στη μετέπειτα σωστή χρήση των λεξικογραμματικών τύπων, άλλα στην επαφή των παιδιών με ολοκληρωμένα και κοινωνικά πλαισιωμένα κείμενα καθώς και στην εξοικείωση τους με διάφορα σημειωτικά μέσα που χρησιμοποιούνται στην μαθησιακή διαδικασία για την παρουσίαση και κατανόηση νοημάτων.
Η επαφή με πλούσιο οπτικό υλικό είναι πολύ σημαντική και απαραίτητη καθώς διακατέχει την εμπειρία και την καθημερινότητα των παιδιών και ταυτόχρονα γίνεται το μέσο για την καλλιέργεια και του οπτικού γραμματισμού, που αποτελεί αναφαίρετο στόχο της όλης διαδικασίας.